Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Zvorniku

Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

Broj: 083-0-Su-19-000 655/3

Datum, 10.07.2020. godine

 

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa čl. 73 i čl. 74. istog Zakona, člana 13. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Zvorniku, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku, raspisuje

 

PONOVLJENI

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika-volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

 

Prijem sudijskog pripravnika - volontera radi obavljanja prakse, osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva – dva (2) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

-da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

-da je stariji  od 18. godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi su:

diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.

 

Potrebna dokumente uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-diplomu o završenom visokom obrazovanju VII stepena- pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,

-uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja    diplome visokog obrazovanja VII stepena,

-kopiju lične karte,

-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

 

Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.

 

Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122. sa naznakom „Prijava na konkurs“.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor- intervju,            a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                          Slavica  Tadić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh