Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Zvorniku

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Osnovni sud u Zvorniku mjesno je nadležan za teritoriju opština Zvornik i Osmaci ( oko 70 000 stanovnika ).

Osnovni sud u Zvorniku stvarno je nadležan za suđenje :

 

1. u krivičnim  predmetima 

a) da u prvom stepenu sudi

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna
  novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom
  nije određena nadležnost drugog suda.
- za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost
  osnovnog suda,
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
  na osnovni sud,
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

 

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku

 

3. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere obezbjeđenja
c) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
d) da vrši druge poslove određene zakonom


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh